Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

Rekrutacja uczniów do oddziału przedszkolnego

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

W LIPNIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Podstawa prawna:

Art.130,131 149 – 158 oraz art.161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe ( Dz.U z 2017r, poz.59)

Uchwała nr XXX1/210/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dn. 01.03.2017r

§ 1 SKŁADANIE WNIOSKÓW

1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek rodzica  złożony u dyrektora wybranego oddziału przedszkolnego - załącznik nr 2.

§ 2 ZASADY PRZYJĘĆ

1. Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie, przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6lat, zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Lipna.

2. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

3.Dziecko w wieku 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

4. W roku szkolnym 2017/2018 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci urodzonych w 2011r.

5.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak, niż do 9 roku życia.

6. Ilość dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.

7.Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1-6 dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza terenem danej gmiy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.

§ 3 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego

2. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.

3. Rodzice dziecka przyjętego do oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – załącznik nr1

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Miasta Lipna niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, komisja po weryfikacji wniosków spełniających wymogi z § 2 pkt. 2 i 3 niniejszego regulaminu - w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w art.131 ust.2 ustawy z dnia 14.12.2016r tj. :

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

5. Zgodnie z art. 131 ust.3  – kryteria te mają jednakową wartość i wynoszą po 2 punkty za każde z kryteriów.

6. Jeśli po tym etapie postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami dodatkowymi, określonymi przez organ prowadzący.

7. W roku szkolnym 2017/2018 kryteria dodatkowe spełniają:

1) dzieci, których oboje rodziców są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej uczą się w trybie dziennym lub prowadzą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również w przypadku pracującego/ studiującego rodzica  samotnie wychowującego dziecko.  3pkt

2) dzieci, których jeden z rodziców jest  zatrudniony na podstawie umowy o pracę , wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym lub prowadzi działalność gospodarczą.  1pkt

3) dzieci, których rodzeństwo jednocześnie ubiega się o przyjęcie do tego oddziału przedszkolnego w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja.   2pkt

4) dzieci, których rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej  w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja.   2pkt

5) zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola przez 8 godzin (dotyczy przedszkola) 2pkt

6) zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola przez 9 godz.(dotyczy przedszkola)  3pkt

8. Zgodnie z art.131 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – kryteria te mogą mieć różną wartość

§ 4 WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE USTALONYCH KRYTERIÓW

1.Dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora szkoły potwierdzającymi kryteria, o których mowa w § 3 ust. 2 są odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata- załącznik nr 3

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem- załącznik nr 4

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866);

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu  z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica (art. 20t ust. 3 i 5 ustawy z dnia 06.12.2013)

3. Zgodnie z art. 131 ust.4, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora szkoły potwierdzającymi kryteria dodatkowe, o których mowa § 3 ust. 7 niniejszego regulaminu są oświadczenia rodziców, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.- załącznik nr 5, 6.

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do burmistrza, o potwierdzenie tych okoliczności.

5. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie    o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu.

§ 5 ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1. W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski oraz deklaracje rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej - przeprowadzając wstępną kwalifikację

2. Za wnioski i deklaracje dzieci zakwalifikowanych uważa się te, które obejmują dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Lipna oraz zostały złożone w wymaganym terminie

3. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły i na stronie internetowej.

4. W terminie do 2 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do danego oddziału  przedszkolnego, rodzice dzieci, mają obowiązek  osobistego potwierdzenia wyboru konkretnego oddziału przedszkolnego.

5. Komisja rozpatruje do przyjęcia tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór oddziału przedszkolnego w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane z wnioskiem dokumenty.

6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje oddział przedszkolny, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 3 ust 4 i 7 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za spełnianie ich.

7. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły  i na stronie internetowej szkoły.

8. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w pkt. 8 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

9. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego albo uczęszcza do danej publicznej szkoły.

10. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 6 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. od 10marca do 17 marca 2017 r– wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018

2. do20 marca 2017r – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

3. od  20 marca do 22 marca - obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego oddziału przedszkolnego

4. do 23 marca 2017r - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego

5. od 23 do 30 marca 2017r– terminy odwoławcze

6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia.

§ 7 POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

1. Dyrektor szkoły ustala następujące się terminy odwoławcze:

a) od 23 marca do 30 marca 2017r - składanie przez rodziców do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

b) od 30 marca do 07 kwietnia 2017r.– komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców i sporządza uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

c) do 15 kwietnia 2017r. - składanie przez rodziców do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

d) do 21 kwietnia 2017 r.- dyrektor szkoły rozpatruje odwołania rodziców od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

2. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego nie są tożsame  z listami dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego.

2. Pod pojęciem „wielodzietności rodziny” rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci .

3. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

§ 9

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 01.03.2017 r.

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 Deklaracja o kontynuowanie wychowania przedszkolnego,

 

Załącznik nr 2 Wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego,

 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 

Załącznik nr 5 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do szkoły lub innego oddziału przedszkolnego,

 

Załącznik nr 6 Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców, prowadzenie działalności gospodarczej lub uczeniu się w systemie dziennym.

 

Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 353266