Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW  DO KLAS PIERWSZYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA  W LIPNIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Podstawa prawna:

art.130, 133 ust.1-3, 149 – 158 oraz art.161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  - Prawo oświatowe ( Dz.U z 2017r, poz.59)

Uchwała nr XXXI/210/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 01.03.2017r.

 

§ 1

 

ZASADY PRZYJĘĆ

 

1. Dzieci przyjmowane są do klas pierwszych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego

2. Do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie, przyjmowani są uczniowie z obwodu szkoły na podstawie zgłoszeń rodziców  (zał. nr 1 i 2).

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na podstawie wniosków rodziców (zał.nr 3, zał.nr 4).

4. W roku szkolnym 2017/2018 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2010r oraz dzieci, którym na wniosek rodziców w roku szkolnym 2016/2017 odroczono obowiązek szkolny.

5.Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej może rozpocząć dziecko, które w roku 2017 kończy 6 lat, jeżeli:

- korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej

- albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną. ( zał. nr 1, zał. nr 4).

6.Dziecko, które w roku szkolnym 2016/2017 realizowało roczne przygotowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 , mieszkające poza jej obwodem , na wniosek rodziców , jest przyjmowane do klasy I bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego ( zał. nr 5 )

7. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły , z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy przyjmowani są z urzędu.

8. Jeżeli przyjęcie dziecka, o którym mowa w ust. 4 wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

8. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegających się o przyjęcie do szkoły również stosuje się powyższe przepisy.

9. Ilość dzieci w klasie pierwszej wynosi nie więcej niż 25.

 

 

§ 2

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

 

1. Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego .

4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewniania jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka.

5. W roku szkolnym 2017/2018 w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria, którym organ prowadzący przyznał określoną liczbę punktów:

1) dzieci mające rodzeństwo uczęszczające do szkoły -  5pkt

2) dzieci rodziców , z których co najmniej jedno jest zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta Lipna - 5pkt

 

§ 3

 

WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE USTALONYCH KRYTERIÓW

 

1.  Zgodnie z art.133 ust.3 , dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora szkoły potwierdzającymi kryteria, o których mowa § 2 ust. 5 niniejszego regulaminu są oświadczenia rodziców, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. (zał. nr 6 i 7). Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

§ 4

 

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

1. W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone zgłoszenia i wnioski - przeprowadzając wstępną kwalifikację.

2. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły i na stronie internetowej.

3. W terminie do 2 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych, rodzice dzieci, mają obowiązek  osobistego potwierdzenia wyboru  szkoły.

4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje szkoła, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 2 pkt.  5 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za spełnianie ich.

5. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły  i na stronie internetowej.

6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w pkt. 8 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej .

7.Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

§ 5

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1. Dyrektor szkoły , nie później niż do końca lutego 2017r. podaje kandydatom do wiadomości kryteria, o których mowa w § 2 pkt.  5 niniejszego regulaminu.

 2. Od 10 marca do 17 marca  2017r. – wydawanie i przyjmowanie zgłoszeń  i wniosków o przyjęcie dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018.

3. Do 20 marca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4. Od 20 marca do 22 marca 2017 r. - obowiązek pisemnego i osobistego potwierdzenia przez rodziców wyboru szkoły.

5. Do 23 marca 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej

6. Od 23 marca do 30 marca 2017 r.  – terminy odwoławcze

7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła  nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2017 r.

 

§ 6

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 

1. Dyrektor szkoły ustala następujące terminy odwoławcze:

a) od 23 marca do 30 marca 2017 r.- składanie przez rodziców do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

b) od 30 marca do 07 kwietnia 2017 r. – komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców i sporządza uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

c)do 15 kwietnia 2017 r. - składanie przez rodziców do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

d) do 21 kwietnia 2017 r.- dyrektor szkoły rozpatruje odwołania rodziców od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

2. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

 

§ 7

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Listy dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej, nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do klasy pierwszej.

 

§ 8

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania tj.01.03.2017 r.

 

enlightenedZałączniki do pobrania:

 

Załącznik nr 1 Zgłoszenie dziecka sześcioletniego do klasy I (dzieci z obwodu)

 

Załącznik nr 2 Zgłoszenie dziecka siedmioletniego do klasy I (dzieci z obwodu)

 

Załącznik nr 3 Wniosek o przyjęcie dziecka siedmioletniego  do klasy I (dzieci spoza obwodu, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne w naszej szkole)

 

Załącznik nr 4 Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy I (dzieci spoza obwodu)

 

Załącznik nr 5 Wniosek o przyjęcie dziecka siedmioletniego do klasy I (dzieci spoza obwodu)

 

 Załącznik nr 6 Oświadczenie rodziców dzieci mające rodzeństwo uczęszczające do szkoły.

 

Załącznik nr 7 Oświadczenie rodziców, że co najmniej jedno z nich jest zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta Lipna

 

 

Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 314065