Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

Misja szkoły

MISJA SZKOŁY

 

Nasza szkoła jest szkołą otwartą, przyjazną i bezpieczną. Jest kuźnią rzetelnej wiedzy, którą przekazuje doskonale wykształcona kadra pedagogiczna. Wspomaga rodzinę w wychowaniu młodego człowieka. Przygotowujemy uczciwego i  wrażliwego człowieka do życia w zgodzie z ludźmi, przyrodą i samym sobą oraz do pełnienia różnych ról poprzez:

 • Szacunek dla wspólnego dobra

 • Poznawanie tradycji narodowych i dziedzictwa kulturowego

 • Kształtowanie wartościowych i społecznie pożądanych postaw

 • Tworzenie pozytywnego klimatu w szkole

Nadrzędną wartością, którą kierujemy się w naszej pracy jest drugi człowiek – jego potrzeby i oczekiwania. Wspieramy wszechstronny rozwój ucznia obejmujący jego ucznia, emocje, strefę duchową oraz sprawność fizyczną i dbałość o zdrowie.

 

Dbamy o zacieśnienie więzi koleżeńskich, przyjaźni we wzajemnym szacunku i tolerancji.

 

Przygotowujemy do odpowiedzialnego kierowania swoim życiem, współżycia i współdziałania społecznego. Stwarzamy warunki do samodzielnego myślenia sprawnego działania oraz dbamy o rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 

Wskazujemy na ważną rolę i użyteczność wiedzy w życiu człowieka oraz potrzebę kształcenia ustawicznego i samokształcenia.

 

 • Proponujemy szkołę przyjazną, bezpieczną i życzliwą.
   

 • Przedstawiamy świat całościowo ze zrozumieniem jego złożoności.

 • Uczymy praktycznego opanowania pojęć i narzędzi niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie.

 • Rozwijamy wszechstronne osobowości, ucząc samodzielności, poczucia obowiązku i o​dpowiedzialności za swą przyszłość.

 • Promujemy postawę współdziałania i współtworzenia w szkole jedności nauczycieli, rodziców i uczniów.

 • Kształtujemy umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

   

   

 

Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 353265