Rada rodziców

Skład Rady Rodziców 
w roku szkolnym 20172018

 

Przewodniczący  -  Joanna Borowicz

Z-ca przewodniczącego - Magdalena Kaleta

Członek -  Jaromir Piotrkiewicz

Skarbnik -  Małgorzata Bonowicz

 

Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest współpraca ze szkołą w zakresie:

zebranie składek na Radę Rodziców,

organizowanie wspólnie z dyrekcją i wychowawcami pomocy materialnej dzieciom i rodzicom potrzebującym,

podejmowanie różnych decyzji wychowawczych i opiekuńczych,

podejmowanie różnych decyzji finansowych,

pedagogizacja rodziców,

dofinansowanie do zakupu pomocy naukowych i remontowych,

tworzenie planów pracy szkoły,

tworzenie programów wychowawczych i profilaktycznych,

szukanie sponsorów dla szkoły,

przeprowadzanie kontroli finansowej konta wpływów i wydatków RR

uczestniczenie w różnych szkolnych uroczystościach.