Rekrutacja

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW  DO KLAS PIERWSZYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM.  MIKOŁAJA KOPERNIKA   W LIPNIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz.59 z późniejszymi zmianami),
  2. Uchwała Rady Miasta nr XXXI/210/2017
  3. Zarządzenie nr 4/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 23 stycznia 2020r..

 

 

§ 1

 

ZASADY PRZYJĘĆ

 

1. Dzieci przyjmowane są do klas pierwszych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. Do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie, przyjmowani są uczniowie z obwodu szkoły na podstawie zgłoszeń rodziców. (zał. nr 1 lub zał. nr 2).

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na podstawie wniosków rodziców (zał. nr 3 lub  zał. nr 4).

4. W roku szkolnym 2020/2021 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2013 r. oraz dzieci, którym na wniosek rodziców w roku szkolnym 2019/2020 odroczono obowiązek szkolny.

5. Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej może rozpocząć dziecko, które w roku 2019 kończy 6 lat, jeżeli:

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

6. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły,                             z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy przyjmowani są z urzędu.

7. Jeżeli przyjęcie dziecka, o którym mowa w ust. 6 wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzgodnieniu organu prowadzącego.

8. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegających się o przyjęcie do szkoły również stosuje się powyższe przepisy.

9. Ilość dzieci w klasie pierwszej nie może przekroczyć 25.

 

§ 2

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

 

1. Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.

4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewniania jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka.

5. W  postępowaniu rekrutacyjnym  na rok szkolny 2020/2021 są brane pod uwagę kryteria:

1)  dzieci mające rodzeństwo uczęszczające do szkoły  5 pkt.

2) dzieci rodziców, z których co najmniej jedno jest zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta Lipna 5 pkt.

6.  Kryteria te mogą mieć różną wartość.

 

§ 3

 

WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE USTALONYCH KRYTERIÓW

 

1.  Zgodnie z art. 133 ust. 3 , dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego  u dyrektora szkoły potwierdzającymi kryteria, o których mowa § 2 ust. 5 niniejszego regulaminu są oświadczenia rodziców, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. (zał. nr 5, 6)  Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub  może zwrócić się do burmistrza, o potwierdzenie tych okoliczności.

 

§ 4

 

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

1. W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone zgłoszenia i wnioski - przeprowadzając wstępną kwalifikację.

2. Lista dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły.

3. W terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych, rodzice dzieci, mają obowiązek  osobistego potwierdzenia wyboru  szkoły

4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje szkoła, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 2 pkt.  5 niniejszego regulaminu  i wagę ustalonych punktów za spełnianie ich.

5. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły.

6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w pkt. 5 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

7. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

§ 5

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1. Dyrektor szkoły , nie później niż do końca lutego 2020 r. podaje kandydatom do wiadomości kryteria, o których mowa w § 2 pkt.  5 niniejszego regulaminu.

2. Od 4 marca do 23 marca  2020 r. – wydawanie i przyjmowanie zgłoszeń                                                 i wniosków o przyjęcie dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

3. Do 3 kwietnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4. Od 6 kwietnia do 15 kwietnia 2020 r. - obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru szkoły.

5. Do 17 kwietnia  2020r. - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych do klasy pierwszej.

6. Od 20 kwietnia do 18 maja 2020 r. – terminy odwoławcze

7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła  nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia.

 

§ 6

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 

1.  Ustala się terminy odwoławcze:

a) od 20 kwietnia do 27 kwietnia 2020r. - składanie przez rodziców do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

b) od 4 maja do 8 maja 2020r. – komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców i sporządza uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

c) do 11 maja 2020 r. - składanie przez rodziców do dyrektora szkoły odwołania                                     od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

d) do 18 maja 2020r. - dyrektor szkoły rozpatruje odwołania rodziców od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

2. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

 

§ 7

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Listy dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszejnie są tożsame z listami dzieci przyjętych do klasy pierwszej.

 

§ 8

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 28.02.2020 r.

 

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Zgłoszenie dziecka sześcioletniego do klasy I (dzieci z obwodu)

Załącznik nr 2 Zgłoszenie dziecka siedmioletniego do klasy I ( dzieci z obwodu)

Załącznik nr 3 Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy I ( dzieci spoza obwodu)

Załącznik nr 4 Wniosek o przyjęcie dziecka siedmioletniego do klasy I ( dzieci spoza obwodu)

Załącznik nr 5 Oświadczenie rodziców dzieci mających rodzeństwo uczęszczające do szkoły.

Załącznik nr 6 Oświadczenie rodziców ,że co najmniej jedno z nich jest zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta Lipna.