Pedagog szkolny

Pedagog szkolny - mgr Jolanta Zachacz
Godziny pracy pedagoga:
poniedziałek 10.00  -  15.00
wtorek   8.00  -  12.30
środa  8.00  -  12.30
czwartek  8.00  -  12.00
piątek  8.00  -  12.00
 
Pedagog szkolny  w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów.
Pedagog diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole w celu rozwiązywania problemów organizujących aktywne i pełne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły.
Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci, w tym działania mające na celu przeciwdziałanie  pojawianiu zachowań ryzykownych. Prowadzi zajęcia propagujące zdrowy styl życia.
Zadaniem pedagoga jest minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, inicjowanie i prowadzeniedziałań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.