Koronawirus
Koronawirus

W związku z coraz liczniejszymi przypadkami Koronawirusa w Europie "dmuchajmy na zimne".  Bez paniki przygotujmy się na ewentualne spotkanie z tym nowym, groźnym paskudztwem i zastosujmy do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni:
1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)
lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie
 

Przestrzegaj podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej. 

  Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

  Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.


 1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

 1. Zachować bezpieczną odległość  

Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.

      4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

 1. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu  – NIE należy przychodzić do szkoły

 

 1. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
  w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
 1. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
  w których szerzy się koronawirus należy
   starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
 1. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
   
 1. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
   
 2. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.