Średnia ważona
Średnia ważona

W bieżącym roku szkolnym uległy zmianie kryteria wystawiania ocen. Oceny semestralne i końcoworoczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.
Oceny cząstkowe, które otrzymuje uczeń za poszczególne formy aktywności, mają różną wagę:
 • praca klasowa / sprawdzian pisemny obejmujący cały dział waga 3
 • wyniki osiągane z konkursów przedmiotowych waga 3
 • kartkówka waga 2
 • rozwiązanie zadań problemowych waga 2
 • odpowiedź ustna waga 2
 • aktywność na lekcjach waga 1
 • ćwiczenia praktyczne waga 1
 • praca indywidualna na lekcji waga 1
 • praca dodatkowa dla chętnych waga 1
 • umiejętność współpracy w grupie waga 1
 • praca domowa waga 1
 • ocena z 1 semestru waga 4
ocena średnia ważona
 • niedostateczny niższa niż 1,75
 • dopuszczający 1,75 - 2,50
 • dostateczny 2,51 - 3,50
 • dobry 3,51  - 4,50
 • bardzo dobry wyższa niż 4,50
 • celujący wyższa niż  5,25  lub wyższa niż 4,75 pod warunkiem, że uczeń zowstał laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu  wojewódzkim lub ogólnopolskim
      W przypadku plastyki, muzyki i w-f, biorąc pod uwagę specyfikę tych przedmiotów, wszystkie działania (odpowiedzi, praca na lekcji, prace plastyczne, działania muzyczne i sprawności fizyczne) otrzymują wagę 1. Nauczyciel może wyznaczyć dodatkowe kryterium dla określonej pracy, ale wcześniej powiadamia o tym uczniów.
Kryteria podwyższenia oceny:
 • o formie poprawy decyduje nauczyciel
 • uczeń musi uzyskać odpowiednią średnią ważoną (1,75; 2,51; 3,51; 4,51)
 • uczeń wykazywał właściwą postawę na zajęciach lekcyjnych, np: sumienność, aktywność, respektowanie poleceń nauczyciela
 • ocena końcoworoczna jest średnią ważoną  ocen za pierwszy i drugi semestr