Pedagog szkolny

Pedagog szkolny - mgr Jolanta Zachacz

Zadania realizowane przez pedagoga szkolnego podczas zdalnego nauczania:

1.Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.Na bieżąco, w związku ze zmieniającą się sytuacją, wskazywanie rodzicom, uczniom instytucji i organizacji świadczących pomoc i wsparcie.

3.Profilaktyka zdrowotna - przesyłanie informacji na temat radzenia sobie ze stresem w sytuacji pandemii.

4.Stały kontakt z wychowawcami i nauczycielami - pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, wspieranie rodziców, kontakt z uczniami.

5.Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

6.Monitorowanie obowiązku szkolnego(nauki zdalnej uczniów).

7.Indywidualne porady, konsultacje, rozmowy. 

Pedagog jest do dyspozycji na codziennym dyżurze poprzez dziennik elektroniczny, telefonicznie bądź kontakt mailowy (szczegóły kontaktu podane rodzicom przez wychowawców na e-dziennik).

 
Pedagog szkolny  w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów.
Pedagog diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole w celu rozwiązywania problemów organizujących aktywne i pełne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły.
Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci, w tym działania mające na celu przeciwdziałanie  pojawianiu zachowań ryzykownych. Prowadzi zajęcia propagujące zdrowy styl życia.
Zadaniem pedagoga jest minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, inicjowanie i prowadzeniedziałań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.