Facebook
BIP

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny - mgr Jolanta Zachacz
 
 
Pedagog szkolny  w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej:
  • rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów;
  • diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole w celu rozwiązywania problemów organizujących aktywne i pełne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły;
  • podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci, w tym działania mające na celu przeciwdziałanie  pojawianiu zachowań ryzykownych;
  • Prowadzi zajęcia propagujące zdrowy styl życia;
  • Zadaniem pedagoga jest minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, inicjowanie i prowadzeniedziałań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 

Zadania realizowane przez pedagoga szkolnego podczas zdalnego nauczania:

1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Na bieżąco, w związku ze zmieniającą się sytuacją, wskazywanie rodzicom, uczniom instytucji i organizacji świadczących pomoc i wsparcie.

3. Profilaktyka zdrowotna - przesyłanie informacji na temat radzenia sobie ze stresem w sytuacji pandemii.

4. Stały kontakt z wychowawcami i nauczycielami - pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, wspieranie rodziców, kontakt z uczniami.

5. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

6. Monitorowanie obowiązku szkolnego(nauki zdalnej uczniów).

7. Indywidualne porady, konsultacje, rozmowy. 

Pedagog jest do dyspozycji na codziennym dyżurze poprzez dziennik elektroniczny, telefonicznie bądź kontakt mailowy (szczegóły kontaktu podane rodzicom przez wychowawców na e-dziennik).