Facebook
BIP

Regulamin stołówki

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LIPNIE

 

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
 3. Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłku w formie obiadów.
 4. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników szkoły, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.
 5. Posiłki są przygotowywane w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy.
 6. Stołówka szkolna nie wydaje posiłków niespełniających norm i wymagań określonych przepisami Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy.

 

 

II  UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

 1. Do korzystania ze stołówki szkolnej uprawnieni są:

- uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie

- uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS/GOPS na podstawie list zatwierdzonych przez te instytucje.

-

 1. Zapisy na obiady dokonywane są na początku lub w trakcie roku szkolnego poprzez wypełnienie Deklaracji korzystania ze stołówki w Szkole Podstawowej nr 3, na rok szkolny  2023/2024

Deklaracja dostępna jest na stronie internetowej lub u intendenta szkoły.

 

 1. Rodzic ma prawo zrezygnować z obiadów.

Rezygnacja wymaga formy pisemnej. Należy ją złożyć u intendenta szkoły lub drogą mailową: sekretariat@sp3lipno.pl

 

III ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły oraz komisję stołówkową.
 3. Opłata za korzystanie z posiłku wydawanego w stołówce szkolnej przez uczniów i nauczycieli kalkulowana jest wyłącznie w oparciu o koszt żywności użytej do przygotowania posiłku.
 4. Nauczyciele mogą spożywać obiady na stołówce szkolnej.
 5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

IV OPŁATY

 

 1. Wpłaty za obiady należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca, wyjątkiem jest miesiąc wrzesień 2023, termin płatności zostanie podany na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym oraz stronie internetowej.
 2.  Rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie

61 9537 0000 2004 0042 2134 0003

w tytule przelewu należy wpisać:  imię, nazwisko, klasę, rodzaj posiłku oraz miesiąc.

 

Informacje dotyczące numeru rachunku bankowego oraz wysokość wpłat na każdy miesiąc są umieszczone na tablicy informacyjnej, stronie internetowej oraz informacji udziela intendent szkoły po nr tel. 532-163-458

 1. W szczególnych przypadkach na prośbę rodziców wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.
 2. Nieterminowość w regulowaniu zobowiązań zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.
 3. Po kilku upomnieniach szkoła może zaprzestać wydawanie posiłków do chwili uiszczenia opłaty.
 4. Intendent Szkoły Podstawowej nr 3 posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów. Obiady dla uczniów szkoły wydawane są na podstawie potwierdzenia tożsamości oraz wpłat przez intendenta.
 5. Uczniowie nie potwierdzają swoim podpisem otrzymania posiłku, gdyż utrudniłoby to prace kuchni, płynność wydawania posiłków i funkcjonowania stówki.

 

V ZWROTY ZA OBIADY

 

 1. Odpis z obiadu może zostać zgłoszony powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
 2. Nieobecność musi być zgłoszona u intendenta osobiście lub telefonicznie pod nr 532-163-458 do godziny 8.00. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 3. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, intendent pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni, nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

 

 

 

 

 

VI WYDAWANIE POSIŁKÓW

 

 1. Wydawanie posiłków odbywa sie w formie zmianowej, szczegółowy harmonogram klas oraz godzin wydawania posiłków wywieszony zostanie na tablicy informacyjnej, zamieszczony na stronie internetowej oraz otrzymają go wychowawcy klas.
 2. Uczniowie korzystają ze stołówki w czasie przerw, zgodnie z harmonogramem w grupie odpowiadającej liczbie miejsc w stołówce, przygotowanych do bezpiecznego spożywania posiłków.

Spożywanie posiłków odbywa się przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.

 1. W stołówce, tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez dyrektora, kucharkę i intendenta.
 2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
 3. W przypadku skróconych lekcji godziny wydawania obiadów ulegają zmianie.
 4. Stołówka szkolna jest jedynym miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni.
 5. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki. W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans, ustawiając się w jednej kolejce.
 6. Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w stołówce.

 

 

VII ZASADY ZACHOWANIA, ORGANIZACJA, WARUNKI HIGIENICZNE W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.

 

 1. Po wyjściu każdej grupy ze stołówki wyznaczony pracownik przeprowadza czyszczenie blatów stołów, krzeseł, klamek ,itp. oraz wietrzy stołówkę.
 2. Naczynia oraz sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min 60˚C.
 3. Zachowana zostaje odpowiednia odległość stanowisk pracy, wynosząca 1,5 m lub stosowane są środki ochrony osobistej.
 4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 5. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w odpowiednie miejsce.
 6. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają nauczyciele dyżurujący.
 7. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.
 8. Zabrania się w stołówce:

- pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci.

- wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych.

- niszczenia mienia stołówki

- korzystania z urządzeń technicznych tj. telefony, tablety, laptopy.

 

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej, decyduje Dyrektor szkoły.
 2. Regulamin obowiązuje od 01.09.2023.