Facebook
BIP

RODO

 

Wypełniając obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, oraz dbając o przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika
z siedzibą w Lipnie przy ul. Traugutta 2, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Jacka Góźdź

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Szkoły, a także przysługujących w związku z tym uprawnień, można skontaktować się z Agnieszką Zajączkowską – Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej: biuro@auditoffice.pl lub telefonicznie: 732 629 066

Szkoła Podstawowa Nr 3 przetwarza dane osobowe na podstawie art.6 ust.1 pkt b i c oraz art. 9 ust.2 pkt b RODO, a więc w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów. W wyjątkowych sytuacjach dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt a lub art. 9 ust. 2 pkt a RODO, a więc na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

  • Dostępu do swoich danych osobowych,
  • Żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne,
  • Żądania usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeśli: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania; dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
    z prawem; dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  • Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli: przetwarzane dane są nieprawidłowe; przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem; Administrator nie potrzebuje danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia swoich roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,
  • Przenoszenia danych,
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe. W przypadku ich niepodania nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojej sprawy.  

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże skutkiem jej nie wyrażenia może być niemożność rozpatrzenia Twojej sprawy.

Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty publiczne, ale tylko w zakresie i celach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Twoje dane będą przechowywane przez okres wskazany przez przepisy obowiązującego prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.