kl 7 01 Czym zajmuje się fizyka?

Czym zajmuje się fizyka?

https://youtu.be/qbnlGWfo1vc

Fizyka to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem własności materii i zjawisk zachodzących w przyrodzie, czyli otaczającym nas Wszechświecie oraz wykrywaniem ogólnych praw, którym te zjawiska podlegają.

Nazwa „fizyka” pochodzi od greckiego słowa physike oznaczającego naukę przyrodniczą.

Fizycy stosują metody badawcze, które polegają na sformułowaniu problemu, postawieniu hipotezy, przewidzeniu jej następstw, weryfikacji doświadczalnej i sformułowaniu prawa lub zasady fizycznej.

Metodami stosowanymi w fizyce są:

 Obserwacja – np.: zaćmienia Słońca, ruchu pojazdu

 Pomiar – np..: długości odcinka, objętości kamienia

 Obliczenia – np.: objętości prostopadłościanu, powierzchni stołu

 Eksperyment (doświadczenie) – połączenie wszystkich metod polegające na wywołaniu określonego zjawiska w kontrolowanych warunkach (np. w laboratorium)

 Wyciąganie i formułowanie wniosków Fizyka jak każda nauka posługuje się specjalnym językiem, tzw. językiem naukowym. Znaczenie niektórych słów różni się od znaczenia potocznego, czyli używanego w życiu codziennym.

Do podstawowych pojęć fizycznych zaliczamy:

 Ciało fizyczne – dowolny przedmiot, organizm żywy lub dowolne ich części w zależności od tego co badamy, np.: rower, kropla deszczu, planeta , galaktyka, atom, sopel, dom, wskazówka minutowa zegara, serce ludzkie itd.

 Substancja – to materiał, z którego składa się ciało, np.: woda, żelazo, plastik, metal, chlor itd.

 Zjawisko fizyczne – to zmiana związana z danym ciałem, np.: topnienie lodu, tęcza (rozszczepienie światła), ruch samochodu, przepływ prądu, dźwięk itd.

 Wielkość fizyczna – to cecha ciała lub zjawiska, którą można zmierzyć, np.: czas, prędkość, masa, długość , objętość itd.

 Własność fizyczna – to cecha charakterystyczna dla określonego ciała lub substancji, np.: barwa, stan skupienia, kruchość, twardość, sprężystość, plastyczność, gęstość, temperatura topnienia, temperatura wrzenia itd. 

 

Test