Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Realizacja projektu BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ 

Sprawozdanie z realizacji projektu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”

rojekt realizowany  w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie w roku szkolnym 2015/2016 w miesiącach od listopada do maja i adresowany był do uczniów klas 0 – VI , nauczycieli  i rodziców.

Cel główny przedsięwzięcia to: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.

Projekt obejmował osiem zadań głównych przeznaczonych do realizacji przez uczniów  i nauczycieli.

I Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

 1. Wycieczka klasy I a do straży pożarnej – zwiedzanie obiektu, oglądanie pojazdów, sprzętu, odzieży;  odebranie czujnika czadu i dymu dla szkoły.
 2. Próbny alarm przeciwpożarowy z udziałem straży pożarnej.
 3. Szkolenie nauczycieli i pracowników szkoły z zakresu BHP i ppoż.

II Pomoc przedmedyczna – pokazy udzielania pierwszej pomocy

 1. Klasa V a i V b – p. A. Sikorska – dodatkowe lekcje wykonywania opatrunków, zabezpieczania ran i złamań.
 2. Klasy IV – VI – ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz instruktor Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Drwal”; uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prawidłowego wzywania pomocy, reanimacji; chętni uczniowie mogli samodzielnie wykonać masaż serca i sztuczne oddychanie z wykorzystaniem fantomu.

III Uzależnienia wśród dzieci

Podjęto szereg różnorodnych zajęć, mających na celu kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z zażywaniem środków odurzających; wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z problemami życiowymi i emocjami; kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyboru.

 1. Warsztaty profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów klas piątych prowadzone przez pedagoga szkolnego i pedagoga z poradni.
 2. Spotkanie uczniów klas szóstych z terapeutą p. Andrzejem Olczykiem.
 3. Pogadanki na godzinach dyspozycyjnych dotyczące zachowań ryzykownych i sposobów unikania zagrożeń.
 4. Przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
 5. Udział klas piątych w „Białym marszu” – wyrażenie sprzeciwu wobec zażywania środków odurzających oraz przemocy wśród dzieci.

IV  Profilaktyka zdrowotna

 1. Zajęcia i programy profilaktyczne realizowane przez higienistkę szkolną: „Higiena osobista – dlaczego musimy jej przestrzegać” – klasy 0 – VI, „Czyste powietrze wokół nas” – oddziały przedszkolne, „Jak uchronić się przed kleszczami” – klasy IV – V.
 2. Spotkanie uczniów klasy I b z lekarzem p. R. Szulgit – „Jak uchronić się od przeziębienia”.
 3. Śniadanie daje moc – w ramach ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc” klasa II a przygotowała zdrowe i pożywne śniadanie. W tygodniu poprzedzającym akcję nauczyciele tłumaczyli dzieciom 12 zasad zdrowego odżywiania oraz motywowali do wcielania ich w życie, podkreślając ważność pierwszego posiłku, który wpływa na właściwy rozwój i funkcjonowanie dzieci podczas lekcji.
 4. Zajęcia otwarte dla rodziców klasy II c – spotkanie z dietetykiem p. A. Kilanowską.

V Bezpieczeństwo - uświadomienie dzieciom konieczności zachowania bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, wskazanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz właściwych zachowań w celu ochrony życia i zdrowia.

 1. Diagnoza stanu bezpieczeństwa w szkole – ankieta dla uczniów klas czwartych przeprowadzona przez pedagoga szkolnego ph. „Czy moja szkoła jest bezpieczna?”.
 2. „Bezpieczeństwo w szkole” – ankieta przeprowadzona w klasie V a i VI c przez studentkę Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Toruniu.
 3. Udział członków Samorządu Uczniowskiego w ogólnopolskiej akcji: Historia Misia: „Nie bij mnie – kochaj mnie” organizowanej przez WOŚP. Celem akcji było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci oraz braku reakcji dorosłych wobec aktu krzywdzenie najmłodszych.
 4. Spotkania uczniów klas I – III z policjantami – omówienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wręczenie uczniom opasek odblaskowych; zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia jako uczestnika ruchu drogowego.
 5. Nauka bezpiecznego poruszania się po drodze – wycieczki na przejścia dla pieszych, skrzyżowanie – poznanie zasad działania sygnalizacji świetlnej.
 6. Obrona przed atakiem psa – spotkanie uczniów klasy I b z policjantem S. Zglinickim.
 7. Wycieczka klasy II a do KPP w Lipnie – zwiedzanie komendy, poznanie pracy oficera dyżurnego, strzelnicy, siłowni i niebieskiego pokoju do przesłuchań najmłodszych.
 8. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w sprawach bezpieczeństwa.
 9. Wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 10. Szkolenie nauczycieli dotyczące zasad postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej. Zapoznanie się z filmem oraz broszurą nt. zachowania nauczycieli i pracowników szkoły w związku z zaistnieniem sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi.

VI  Bezpieczeństwo w sieci - przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii.

 1. Zapoznanie uczniów z regulaminem pracowni komputerowej i zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu; przygotowanie uczniów do właściwego odbioru treści medialnej.
 2. Konkurs grafiki komputerowej dla uczniów klas IV – V „Mój wolny czas w cyberprzestrzeni” – wyróżnienie i nagrodzenie czterech najciekawszych prac.
 3. Konkurs dla uczniów klas szóstych na „Najciekawszy regulamin bezpiecznego korzystania z Internetu” – nagrodzenie dwóch prac.

VII Prawo szkolne - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole

 1. Pogadanki z uczniami dotyczące praw i obowiązków ucznia.
 2. Zapoznanie uczniów klas czwartych z prawami dziecka w oparciu o Konwencję Praw Dziecka realizowane przez pedagoga szkolnego.
 3. Konkurs dla uczniów klas czwartych – „Znam prawa dziecka”.
 4. Spotkanie uczniów klas IV – VI z kuratorem p. B. Danielecką; omówienie zasad dotyczących właściwego zachowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania oraz odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne.
 5. Kolorowanki „Wiem jak się zachować”. Uczniowie klas 0 – III otrzymali kolorowankę przygotowaną przez p. A. Sikorską przedstawiającą prawidłowe i nieprawidłowe zachowania uczniów w szkole. Wychowawcy zwracali uwagę na poprawne zachowania dzieci, omówili wykonane prace.
 6. Wizyta klasy II a w Sądzie Rejonowym w Lipnie. Dzieci zwiedzały sąd, m.in. niebieską salę przesłuchań. Poznały pracę sędziego, prokuratora i adwokata. Ważnym wydarzeniem było uczestniczenie w rozprawie, aby osądzić Calineczkę – bohaterkę baśni J.H. Andersena.

VIII Klimat szkoły

 1. Organizowanie klasowych i szkolnych uroczystości. Czynny udział uczniów w szkolnych akcjach charytatywnych i imprezach okolicznościowych. Zrealizowanie wszystkich imprez imprez i uroczystości wynikających z kalendarza szkolnego.
 2. Konkurs plastyczny „Klimat szkoły”. Uczniowie klas IV – VI na zajęciach plastyki przystąpili do konkursu, którego celem było przedstawienie klimatu szkoły. Najciekawsze prace zostały nagrodzone i wyeksponowane na holu szkolnym.

X Bezpieczne kolory

 1. Podsumowaniem projektu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” był kolorowy tydzień, w którym czynnie uczestniczyli wszyscy uczniowie i nauczyciele. Bezpieczne kolory to kolory sygnalizacji świetlnej: czerwony, żółty, zielony.
  Dzień I – czerwony – królował ubiór w kolorze czerwonym, działała poczta sercowa;
  Dzień II – żółty – ubiór w kolorze żółtym, śmieszne nakrycia głowy;
  Dzień III – zielony – ubiór w kolorze zielonym, zorganizowanie śniadania na trawie, w którym uczestniczyła cała społeczność szkolna
Podsumowanie realizacji projektu przez dyrektora szkoły i pedagoga. Wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów zwycięzcom konkursów oraz lodów ufundowanych przez Radę Rodziców z okazji Dnia Dziecka.

Podsumowanie projektu

Wdrożony projekt podniósł poziom bezpieczeństwa w szkole i poza nią, działania w ramach projektu spotkały się z aprobatą wśród dzieci i będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym.

Uczniowie:

 • znają i respektują zasady bezpieczeństwa w szkole, na drodze, podczas zabaw;
 • znają zasady udzielania pierwszej pomocy i potrafią jej udzielić;
 • potrafią krytycznie spojrzeć na szkodliwość niektórych treści zawartych w mediach i dokonać ich właściwego wyboru;
 • potrafią współdziałać w grupie i zaspakajać swoje potrzeby bez krzywdzenia innych;
 • szanują swoje zdrowie, propagują w środowisku zdrowy styl życia. 

Opracowali: Dariusz Gulcz; Katarzyna Palczak; Elżbieta Rybicka; Jolanta Zachacz