Facebook
BIP

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI SŁOWO I JA

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

 

„SŁOWO I JA ”

 

 

IV POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

 

„SŁOWO I JA ”

 

REGULAMIN

2024r.

 

Cele konkursu:

- uwrażliwianie na piękno literatury polskiej,

- doskonalenie umiejętności recytatorskich,

- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych,

- podnoszenie poziomu kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa,

- artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.

 

Temat konkursu:

Miłość i przyjaźń w poezji

 

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu lipnowskiego z klas IV, V, VI, VII i VIII wyłonione na drodze eliminacji klasowych i szkolnych.

Do konkursu wszystkie placówki mogą zgłosić po 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej. Uwaga! Ograniczenie liczby zgłoszeń nie dotyczy laureatów I, II, III miejsca oraz uczniów wyróżnionych w poprzednich edycjach konkursu. Prosimy o zaznaczenie na karcie zgłoszenia, której edycji uczestnik jest laureatem.

 

Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych :
I kat. -  klasy IV, V i VI szkoły podstawowej,
II kat. - klasy VII i VIII szkoły podstawowej.


Prezentacje konkursowe:

- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego lub prozy,

- niedozwolone: gwara, gestykulacja, rekwizyty, podkład muzyczny,

- uczestnik prezentuje utwór zgodny z tematem konkursu,

- czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut,

 

Termin konkursu

Prezentacje konkursowe dla każdej kategorii wiekowej odbędą się jednego dnia (22 marca 2024r. o godz. 10.00 w Kinie Nawojka w Lipnie, ul. Mickiewicza 33) i zostaną zakończone werdyktem jurorów oraz przyznaniem nagród głównych w dwóch kategoriach wiekowych.

 

Ocena prezentacji obejmuje:
- recytację wiersza lub prozy,
- spójność prezentacji,
- ogólny wyraz artystyczny,
- dobór repertuaru zgodny z tematem konkursu i jego pamięciowe opanowanie,

- kulturę słowa (dykcja, barwa).

Zgłoszenia udziału w konkursie oraz zgody rodziców  w postaci wypełnionych kart (załączniki nr 1, nr 2 do regulaminu) należy przesłać do dnia 8 marca 2024r. pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie, ul. Traugutta 2, 87-600 Lipno lub drogą elektroniczną na adres: aiaks@wp.pl z dopiskiem „SŁOWO I JA”.


W sprawie potwierdzenia udziału uczestników w konkursie Organizator prosi o kontakt do dnia 13 marca 2024 r.

Listy uczestników będą dostępne na stronie internetowej szkoły: www.sp3lipno.pl w dniu

15 marca 2024 r.

Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

Organizator i jury zastrzegają sobie prawo do zmian w podziale nagród i łączenia kategorii.

 

 

Informacji na temat przygotowań do konkursu udzielają:

Dorota Wojtal tel. 606 497 787, Wioletta Ługowska tel. 725 654 105

 

 

                                                           Zapraszamy!

 

 

 

Regulamin do pobrania

 

 

wraz z Kartą Zgłoszenia