Facebook
BIP

REGULAMIN

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

 

 

 

X KONKURS INTERPRETACJI TEATRALNEJ DLA NAJMŁODSZYCH

 

„Mówimy wierszem” 2023r.

 

REGULAMIN

 

Cele konkursu:

- popularyzacja literatury dziecięcej,

- rozwijanie dziecięcych zdolności,

- rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej,

- doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości,

- doskonalenie prawidłowego interpretowania utworu,

- podnoszenie poziomu kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa,

- uświadomienie konieczności respektowania reguł konkursu,

- integrowanie dzieci z różnych szkół i placówek,

- nawiązanie współpracy między placówkami.

 

Tematyka

Dowolny dobór utworów z całego bogactwa poezji dla dzieci.

 

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół oraz przedszkoli z terenu powiatu lipnowskiego z oddziałów "0" i klas I, II, III , wyłonieni na drodze eliminacji klasowych, grupowych (przedszkolnych) i szkolnych. Do konkursu każda placówka może zgłosić po 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej. Uwaga! - ograniczenie liczby zgłoszeń nie dotyczy laureatów I, II, III miejsca oraz uczniów wyróżnionych w poprzednich edycjach konkursu. Prosimy o zaznaczenie na karcie zgłoszenia, w której edycji Konkursu Interpretacji Teatralnej dla Najmłodszych "Mówimy wierszem" uczestnik brał udział.

 

Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych :
I kat. - zerówki przedszkolne i szkolne, klasy pierwsze szkoły podstawowej,
II kat. - klasy drugie i trzecie szkoły podstawowej.

 


Prezentacje konkursowe
Uczestnik przygotowuje jednoosobową prezentację teatralną.
W repertuarze mogą znaleźć się tylko interpretacje teatralne wierszy.

Uczestnik nie może prezentować utworu,  który przedstawiał we wcześniejszych edycjach.
Techniki teatralne: dowolne (gra aktorska, elementy scenograficzne, kostiumy, charakteryzacja, ruch sceniczny, muzyka)

W przygotowaniu interpretacji należy zwrócić uwagę na wykorzystanie przede wszystkim

aktorskich środków wyrazu.
Czas trwania prezentacji: nie może przekraczać 5 minut.

 

 

Termin prezentacji

Prezentacje konkursowe dla każdej kategorii wiekowej odbędą się jednego dnia (24 listopada - piątek- 2023r. o godz. 10.00 w Kinie Nawojka w Lipnie, ul. Mickiewicza 33) i zostaną zakończone werdyktem jurorów oraz przyznaniem nagród głównych w dwóch kategoriach wiekowych.

Jury konkursu i kryteria oceny
Jury konkursu powołuje organizator.
Ocena prezentacji obejmuje:
- interpretację wiersza,
- spójność prezentacji,
- ogólny wyraz artystyczny,
- dobór repertuaru,

- kultura słowa (dykcja, barwa).

 

Organizator konkursu zapewnia nagłośnienie oraz niektóre elementy scenograficzne po

wcześniejszym uzgodnieniu.
 

Zgłoszenie udziału w konkursie w postaci wypełnionej karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (załączniki do regulaminu) należy przesłać do dnia 31 października 2023r. pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie, ul. Traugutta 2, 87-600 Lipno lub drogą elektroniczną na adres: aiaks@wp.pl z dopiskiem „Mówimy wierszem”


W sprawie potwierdzenia udziału uczestników w konkursie Organizator prosi o kontakt do dnia 6 listopada 2023 r.

Listy uczestników będą dostępne na stronie internetowej szkoły: www.sp3lipno.pl w dniu

10 listopada 2023r.

Organizator i jury zastrzegają sobie prawo do zmian w podziale nagród i łączenia kategorii.

 

 

Informacji na temat przygotowań do konkursu udzielają:

Wioletta Ługowska tel. 725 654 105, Dorota Wojtal tel. 606 497 787

 

 

                                                           Zapraszamy!